Účet

 • Školné a stravné se platí dohromady v jedné společné platbě pouze převodem na účet.
 • Číslo účtu: 271361238/0300
 • Platby na příslušný měsíc musí být uhrazeny do 20. dne předchozího měsíce.
 • Variabilní symbol platby přidělen školou.

Úplata za předškolní vzdělávání

 • 500 Kč měsíčně
 • 250 Kč měsíčně v případě, že dítě nastoupí do MŠ později než 1. září (např. dítě nastoupí do MŠ až 5. listopadu, proto za září a říjen platí 250 Kč měsíčně, a od listopadu platí již 500 Kč měsíčně).
 • 125 Kč za každý nahlášený týden v červenci a srpnu.
 • Vzdělávání v předškolním ročníku mateřské školy a dětem s odloženou školní docházkou se poskytuje bezúplatně.
 • O výjimku z placení školného je nutné zažádat a důvody doložit příslušným potvrzením.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Úplata za stravování v MŠ


Děti do 6 let - PŘ - 12 Kč - O - 23 Kč - SV - 9 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)


celodenní 44 Kč - měsíčně 880 Kč


polodenní 35 Kč - měsíčně 700 Kč (přesnídávka, oběd)


Děti 7 let - 14 Kč - 26 Kč - 10 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)


celodenní 50 Kč - 1000 Kč


polodenní 40 Kč - 800 Kč (přesnídávka, oběd)

Poznámky a příklady:

 • Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce věku 7 let, posuzuje se dle položky „sedmileté dítě".
 • Předškolní děti platí měsíční zálohy ve výši 880 Kč (při celodenním stravování), 700 Kč (bez odpoledních svačin).
 • Ostatní mladší děti platí měsíční zálohy ve výši 1380 Kč (880,- celodenní stravné + 500,- školné), nebo ve výši 1200 Kč (700,- polodenní stravné + 500,- školné).
 • Děti sedmileté a starší (s odloženou školní docházkou) platí měsíční zálohy ve výši 1000 Kč (1000,- celodenní stravné), nebo ve výši 800 Kč (800,- polodenní stravné).