Zápis do MŠ

Přijímání dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele, zpravidla v průběhu května daného roku na základě vyhlášeného zápisu.

  • Ředitel stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů v MŠ a na vývěsce MÚ, v Prosečském zpravodaji a webových stránkách MŠ.
  • Zákonní zástupci si přihlášku v době zápisu buď vyzvednou v MŠ, nebo vytisknou z našich webových stránek a vyplněnou i s údaji od dětské lékařky ji odevzdají do MŠ. Je třeba uvést veškeré údaje o dítěti, zvláště pokud je třeba vytvořit předpoklady pro integraci (zajištění asistenta).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel ZŠ a MŠ Proseč stanoví tato KRITÉRIA, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.).

 

Důležité informace pro rodiče o mateřské škole v Proseči  a k zápisu 2019

Dne 14. května 2019 se koná zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020, který proběhne formou dne otevřených dveří. Rodiče mohou mateřskou školu navštívit i s dítětem a prohlédnout si ji.
Vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání pro děti, které ve školním roce 2019/2020 dovrší věku 6 let, musí přijít k zápisu rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Pro další děti je předškolní docházka dobrovolná.

V naší školce přijímáme děti již od dvou let (musí však dovršit věk 2 roky nejpozději 30. 9. 2019).
K zápisu musí přijít a podat přihlášku všichni rodiče dětí, které chtějí začít docházet do MŠ během školního roku 2019/2020 (nejen ty, které začnou chodit hned od 1. září 2019, ale i ty, které začnou docházet později, tj. třeba až na jaře 2020).
Rodiče si mohou zvolit celodenní docházku dítěte, nebo polodenní docházku, kdy si dítě vyzvedávají po obědě a po dopolední činnosti.

Mateřská škola se nachází v Podměstské ulici. Máme zde tři třídy, Beruškovou a Motýlkovou pro menší děti a Mravenečkovou pro předškoláky. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, herními prvky, didaktickými pomůckami apod. Školka je obklopena zahradou, kterou využíváme ke hrám při pobytu venku, pokud se nejde na vycházku do blízké přírody. Je zde kryté pískoviště, komplex prolézaček se skluzavkou a altán na ukládání hraček. Část plochy je vydlážděná, na které jsou stoly a lavičky na klidové aktivity venku. Obohacením je venkovní tabule na kreslení a přírodní materiály ke hrám. Nově jsou na zahradě proutěné stavby, které poskytují místo nejen na hru, ale v horkém létě i stín pro děti.
Náš vzdělávací program nabízí dětem možnost „prolétnout“ se napříč mnoha oblastmi, které pomáhají dětem vytvářet elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, jenž dítě obklopuje. S pomocí ŠVP se snažíme být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě za poznáním, neboť vše, co do nich v předškolním věku vložíme, se nám a naší společnosti jednou vrátí. Vychováváme a vzděláváme děti nejen pro daný okamžik, ale pro budoucnost.
Vzdělávací program naší mateřské školy je doplněn nabídkou zájmových kroužků a zájmových činností, které podporují sebedůvěru dětí, učí je novým dovednostem a umožňují a podporují spolupráci dětí s ostatními dětmi z jiných tříd. Mezi nejoblíbenější patří pěvecký kroužek Cvrčci, který funguje jak pro předškoláky, tak i pro menší děti. Dále nabízíme tancování pro děti a v neposlední řadě i logopedii, která je stále více potřebná.
Během školního roku probíhají divadelní představení, pohádky pro děti, hudební pořady a také projektové dny. Velice oblíbené jsou karnevaly, putování za vodníkem Fandou, Den Země, Den dětí a vánoční dílničky s rodiči a další. Velmi přínosná je pro děti úzká spolupráce se základní školou, kterou navštěvujeme a pořádáme společné akce. Usnadňujeme tím dětem přechod do základní školy. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, jako např. s městem Proseč, s firmou Ergotep, s Klubem seniorů, s Hasiči atd.