Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023


1. Zápis dětí do Mateřské školy Proseč proběhne ve dnech 10. 5. – 11. 5. 2022 v čase 8 – 13hod. V této době bude MŠ přijímat dokumenty potřebné k přijímacímu řízení. Dokumenty jsou k dispozici na stánkách MŠ nebo je možnost si je v MŠ vyzvednout.

2. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka školy individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií o přijetí v případě volné kapacity MŠ.

3. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

4. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou 5. roku do 31. 8. daného roku (2022), tj. děti narozené do 31. 8. 2017.

5. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, tj. do 31. 5. 2022.

6. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

7. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy. Mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umětse vysmrkat, umýtse, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou.

8. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

9. Vzdělávací program MŠ Proseč nabízí dětem možnost “prolétnout se“ napříč mnoha oblastmi, které dětem pomáhají vytvářet elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, jenž dítě obklopuje.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

V případě, že počet žadatelů je vyšší než počet volných míst, postupuje ředitelka školy v přijímání dětí podle následujících kritérií. Do mateřské školy budou k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonných zástupců přijaty děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší v souladu s platnými právními předpisy v tomto pořadí:


1. děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou pátého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v příslušném školském obvodu MŠ (povinné předškolní vzdělávání včetně dětí s odkladem školní docházky)

2. děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ

3. děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ (se zohledněním odpočtů za děti s podpůrnými opatřeními)

4. děti s trvalým pobytem mimo školský obvod MŠ kteří dosáhnou k 31. 8. 2022 nejménětřetího roku věku, v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

Pomocná kritéria v případě dosazené rovnosti posuzovaných žádostí: - Sourozenec dítěte docházející do Mateřské školy Proseč - Závažná sociální situace dítěte

Doplňující informace

1. O přijetí dětí do mateřské školy a o individuálním vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.

2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.

3. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na webových stránkách mateřské školy od 18. 5. 2022, a to po dobu 15 dnů.

4. Pro školní rok 2022/2023 je v MŠ volných 30 míst.

V Proseči 28. 3. 2022
Mgr. Romana Pešková
ředitelka ZŠ a MŠ Proseč